ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นิติกรรมและสัญญา
dot
dot
ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ(PA)
dot
dot
ประกันภัยรถยนต์ บ้านและชีวิต
dot
dot
โครงการบ้านและที่ดิน
dot
dot
กลุ่มคอนโด ที่พักอาศัย
dot
dot
ที่ดินรอการจัดสรร
dot
dot
ที่ดินรอการขาย
dot
dot
ข่าวราชการ กบข บำเหน็จ บำนาญ
dot
dot
สุขภาพ
dot


VOLVO 850 GLE AT 2.3cc 20valve
HONDA CIVIC 2016
HONDA CITY ALL NEW 2016
PAJERO SPORT 2.4 GLS
VOLVO XC70 2.3AT 20valve


ประกันอัคคีภัย

MY HOME
จำนวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัย (รวมภาษี)
แผนที่
จำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
ทุนประกันภัยหมวดที่ 1
ทุนประกันภัยหมวดที่ 2
1

500,000

50,000

690.-

2

600,000

50,000

790.-

3

700,000

50,000

890.-

4

800,000

50,000

990.-ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหมวดที่ 1

 • ไฟไหม้  ฟ้าผ่า  (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) การระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ แผ่นดินไหว
 • ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ในวงเงิน   1,500   บาทต่อวัน (ไม่เกิน   30   วัน)

ความคุ้มครองหมวดที่ 2

  • การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ รวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร. 2) ในวงเงินไม่เกิน   50,000   ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  • ค่าเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น

ทรัพย์สินที่รับประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ ทั้งนี้
  • ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (คอนกรีตล้วน หรือมีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด)
  • ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้ หรือมีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ทั้งหมด)

 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย

*************************************************************************************************************************************

โครงการเจ้าประกันภัยพระยาอุ่นใจ

โครงการประกันภัย  เจ้าพระยาอุ่นใจ สำหรับธุรกิจขนาดย่อม

เงื่อนไขในการรับประกันภัย :
 สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น  1  หรือ คอนกรีตล้วน 
 สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าหรือเขตอันตรายตามประกาศของกรมการประกันภัย และสำหรับต่างจังหวัดต้องอยู่ในเขตเมือง (รหัส 01 ) และเขตเมืองชั้นอื่นๆ จะพิจารณาเป็นกรณีไป  

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานทีในวงเงิน 1,000,000.00 บาท (เฉพาะการประกันอัคคีภัย)
   
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภทโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ความคุ้มครองและวงเงินเอาประกันภัย

ประเภทความคุ้มครอง

วงจำกัดความรับผิด

* การประกันอัคคีภัย 
อัคคีภัย ฟ้าผ่า

ตามวงเงินเอาประกันภัย

* ภัยเพิ่มพิเศษ
ภัยลมพายุ, ภัยเนื่องจากน้ำ, ภัยแผ่นดินไหว,  
ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยเนื่องจากการจลาจล
และนัดหยุดงาน, ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน
หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 

 
-
100,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
20,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

ประเภทของธุรกิจและเบี้ยประกันภัย

ประเภทการค้า

เบี้ยประกัน ทุนที่
400,000.00 บาท
(รวมภาษีอากร)

เนื้อที่สำหรับทุนที่เพิ่มขึ้นทุกๆ
100,000.00 บาท
(รวมภาษีอากร)

กลุ่มที่ 1 แฟลต, หอพัก, สำนักงาน, โรงพยาบาล, สมาคมหรือสโมสร
(ไม่รวมไนท์คลับ)
 

704.06

129.47

กลุ่มที่ 2 ร้านถ่ายรูป, ร้านซักรีด

1,134.20

236.47

กลุ่มที่ 3 ร้านค้าย่อย (ไม่มีสินค้าอันตราย)

1,198.40

252.52

     
โครงการเจ้าพระยาอุ่นใจ

โครงการเจ้าพระยารักษ์บ้าน

โครงการเจ้าพระยาMyHome

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Link :