ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นิติกรรมและสัญญา
dot
dot
ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ(PA)
dot
dot
ประกันภัยรถยนต์ บ้านและชีวิต
dot
dot
โครงการบ้านและที่ดิน
dot
dot
กลุ่มคอนโด ที่พักอาศัย
dot
dot
ที่ดินรอการจัดสรร
dot
dot
ที่ดินรอการขาย
dot
dot
ข่าวราชการ กบข บำเหน็จ บำนาญ
dot
dot
สุขภาพ
dot


VOLVO 850 GLE AT 2.3cc 20valve
HONDA CIVIC 2016
HONDA CITY ALL NEW 2016
PAJERO SPORT 2.4 GLS
VOLVO XC70 2.3AT 20valve


ความหมาย ประกันภัยรถยนต์ 2+และ3+

ความหมายของประกันภัย 2+ และ 3+

 
แบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
1.ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัสหรือ 2บวก 2plus 2+1 จะคุ้มครองดังนี้
: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือยานพาหนะคู่กรณี
: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก*
: ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
.
2.ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัสหรือ 3บวก 3plus 3+1 จะคุ้มครองดังนี้
: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือยานพาหนะคู่กรณี
: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก*
.
ในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 จะคุ้มครองเนื่องจาก การชนกับยานพาหนะทางบก ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ที่ใช้เชื้อเพลิงขับเคลื่อนทุกประเภท เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถไฟ รถพ่วง รถราง และเคลมสด ณ ที่เกิดเหตุ จะไม่สามารถเคลมแห้ง หรือเคลมที่ไม่มีคู่กรณี เหมือนประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ได้
ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 จะบังคับ ให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าความเสียหายส่วนแรก หรือที่เรียกว่า ACCESS จำนวน 2,000 บาท เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่าย ผิด เท่านั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนด
ในบางบริษัทประกันภัย สามารถเลือกซื้อแผนประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือ 2 พลัส 3 พลัส แบบไม่มีความเสียหายส่วนแรกได้ โดยบริษัทผู้รับประกันภัยจะเป็นฝ่ายชำระแทน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือ ประกันชีวิต
การประกันภัยรถยนต์
กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้ หากไม่ทำจะมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และให้เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมีประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถไว้ให้พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาที่ใช้รถ เว้นแต่กรณีรถคันดังกล่าวได้จดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีแล้ว
***ในการจดทะเบียนรถหรือการชำระภาษีรถประจำปี เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งจะทำการตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)แล้ว จึงจะรับจดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีได้
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นี้ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
 • อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) อัตราเบี้ยใหม่ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553
  คลิกที่นี่ ( 61KB)


การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
บริษัทฯ ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้ คือ
1. กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด คือ
1.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
1.3 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
1.4 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
* ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งงาน
2. กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง...
2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.3 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
3. กรมธรรม์ประเภท 3ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก
3.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
3.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
      *อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 คลิกที่นี่
4. กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
4.1 รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง คลิกที่นี่
      *อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 4 คลิกที่นี่
5. กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
 • แบบ 2+ (ความคุ้มครอง คลิกที่นี่ )
  : ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  : ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  : ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
  : ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
      * ( กรณีที่ที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 2,000 บาท)
 • แบบ 3+ (ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ย คลิกที่นี่)
  : ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  : ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  : ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
นอกจากนี้กรมธรรม์ทั้ง 5 ประเภทผู้เอาประกันภัยยังสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก ดังนี้
1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
 

ตารางแสดงความคุ้มครองเปรียบเทียบระหว่างประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทต่างๆ
คลิกที่นี่

ตารางช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย
คลิกที่นี่ประกันภัยรถยนต์ บ้านและชีวิต

พ.ร.บ.รถยนต์
รายละเอียดที่ควรทราบ เกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุ
Honda Civic 2016
Honda City 2015 All New
สอบถามประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ ปี2561
Pajero Sport 2.4 GLS (small Family Car)
นโยบายน้ำมัน E85
AEC
ประกันภัยรถยนต์ ปี2556
VOLVO850-8138
LCD TV & LED TV แตกต่างกันอย่างไร?
ต้นทุนของ LPG
ประกัน ป.1 - กท830 ปี2555
BMW series3 ในประเทศไทย
Benz 190E รุ่น 1.8 2.0 2.3
ประเภท กลุ่มรถ 1-2-3-4-5 และ สาขาบริษัทฯ แต่ละจังหวัด
BMW series3 E36
LPG NGV ปลอดภัยจริงหรือ
การคืนภาษี รถยนต์คันแรก
VOLVO S70
VOLVO S40
VOLVO 850 GLE 2.3 - 4795กทม.
วิวัฒนาการ รถVOLVO
Peugeot 405 GRI/SRI
VOLVO 460 GLT
ส่งเบี้ยประกันภัย
เจ้าพระยา Package
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
SamP5
SamP3
PA "โบชัวร์"
ตัวอย่าง PA ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การบอกเลิกกรมธรรม์ / การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์
การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย
การหยุดใช้รถ / การโอนรถยนต์ / การเข่าซื้อรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก
การลดหรือเพิ่มเบี้ยประวัติ
ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามโครงสร้างใหม่
ประเภทของการประกันภัยรถยนต์
สั่งซื้อและทำประกัน
ข้อกำหนดประกันภัยประเภทต่างๆ
ประกันภัย รถยนต์
อัตราเบี้ยประกันภัย
ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต
สรุป พรบ.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.3)
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+
เอกสารสำหรับสมาชิก
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Link :